Ana səhifə

Cinlər insan şəklinə girə bilərlər?


YazdırSend to friend

 

Ruhani varlıqların temessül edə biləcəklərinə, yəni bir qisim insan və ya heyvanlar şəklinə girib insanlara görünə biləcəklərinə dair Quranda və sünnədə işarələr vardır. Məsələn; O qüvvət (ağıl və gözəllik) sahibi (Peyğəmbər əleyhissəlama öz həqiqi şəklində) göründü. (1), (Yeddinci göydəki) Sidrətül-müntəhanın yanında. Həm də səhabədən Dıhyetü'l-Kelbi(2) şəklində Peyğəmbərimizə görünmüşdür. Bunu da tək Peyğəmbərimiz (s.ə.s) deyil yanında olan səhabələri də görmüşdür. Bu hədis tevatür dərəcəsində möhkəm olaraq və "Cəbrayıl" hədisi adıyla rəvayət edilmiş və belə məşhur olmuşdur.

 

İslam qaynaqlarında Əzrail və Cəbrayılın və Allahın təqdir etdiyi digər bəzi mələklərlə cinlərin də fərqli şəkillərdə temessül edərək insanlara görünə biləcəklərinə dair görüşlər vardır. Bu fikirlərdən bəzilərini nəql etmək istəyirik:

"Həm ruhların temessülüne yəni kimi bədənlərə girmələrinə və insanlara görünmələrinə işarə edən Həzrəti Süleyman (a.s)ın cinləri celp və teshirine dair ayələr(3), həm "Deyərkən ona Cəbrayılı göndərdik; o da eynilə bir bəşər surətində ona görünüverdi"(Meryem, 19:17-18) kimi bəzi ayələr, ruhanilərin temessülüne işarə etməklə birlikdə ruhların celbine da/də/dahi işarə edirlər. Lakin işarə olunan yaxşı ruhları celp etmək isə, mədənilərin etdiyi kimi hezeliyat (yəni ciddilikdən uzaq bəzi axmaqlıqlar) şəklində bəzi oyuncaqlara o çox ciddi və ciddi bir aləmdə olan ruhlara hörmətsizlik edib, öz yerinə və oyuncaqlara celp etmək deyil, bəlkə ciddi olaraq və ciddi bir məqsəd üçün Muhyiddini Ərəbi kimi şəxslər ki, istədiyi vaxt ervah ilə görüşən bir qisim vəlayət əhli kimi onlara bağlı olub münasibət depozitdə etmək və onların yerinə gedib aləmlərinə bir dərəcə yaxınlaşmaqla ruhaniyetlerinden mənəvi istifadə etməkdir ki, ayələr ona işarə edər və işarə içində bir təşviqi hiss etdirirlər və bu növü sənət və gizli elmlərin ən  irəli hüdudunu çəkir və ən gözəl surətini göstərirlər. "(4)

Ayələrdən və müşahhas bəzi hadisələrdən aydın olmaqdadır ki, mələklərin, cinlərin və digər ruhanilərin də insan surətinə girə biləcəkləri mümkün görünməkdədir. Bu ruhani varlıqlar, peyğəmbərlər xaricində başqa kəslərə də görünə bilməkdədirlər. Necə ki Cəbrayılı normal, düz bir insan şəklində görən Hz. Məryəm Peyğəmbər deyildi. O görə bildiyinə görə digər bəzi insanlar niyə/səbəb görə bilməsin? Sualı ağla gəlir. Yenə Süleyman (a.s)ın qövmündən və ümmətindən bir qisim kəslərin cinlərdən bir cini gördükləri və onların öz şəkilləriylə Hz. Süleymanın əmrində bir inşaat işçisi kimi işlə/çalışdıqları, dənizlərin dibindən xəzinə çıxardıqları və sair işlər etdikləri bilinməkdədir. Yenə Peyğəmbərimizin səhabələrindən də başda İbn Məsud, Əbu Hureyre və Əbu Eyyub əl-Ənsarı (r.ə), kimi bəzi səhabələr cinləri dəyişik şəkillərdə gördüyünü söyləmiş və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bunlardan bəzilərini şeytan, bəzilərini də cin olaraq xarakterizə etmişdir. Cinlərin kafir olanlarına şeytan deyildiyinə görə, demək ki temessül edən yenə cinlərdən biri idi. Necə ki İslam alimlərindən bir qisimi bu mövzudakı bəzi hədisləri əsas al/götürərək, mələklər kimi, şeytan və cinlərin də yaradılmış olduqları əsl şəkilləriylə görünmənin yanında başqa surət və şəkillərdə də görünə biləcəklərini söyləmişlər.

 

 Buna dəlil olaraq da Cinlərdən olan (çox qüvvətli və nəhəng) bir ifrit dedi: “Sən yerindən (taxtından) qalxmamış mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam! (Mənim Bəlqisin taxtını götürüb gətirməyə gücüm çatar. Mən taxtın üzərində olan qızıl-gümüşə, ləl-cavahirata əlimi belə vurmaram, onlardan heç bir şey götürmərəm (Nəml, 27:39) göstərməkdədirlər(5).

 

İslam alimlərindən digər bəziləri isə, mələk, cin və şeytanların öz iradə və istəkləriylə yaradılışlarını dəyişdirməyə, əsl şəkillərindən başqa surətlərə girməyə güclərinin ol/tapılmadığına və bunun üzrlülərinə inanıb diqqət çəkmişlər. Məsələn, ər-Razi; cinlərin başqa şəkillərə və ya insanların surətlərinə girə bildiklərinin qəbul edilməsi halında, dünya da insanlara güvənin qalmayacağını, bir adamın yoldaşının, dostunun, anasının, atasının, arvadının və uşağının cin deyil də özləri olduğunun bilinə bilməyəcəyini qeyd etməkdədir. (6) Yenə ər-Razi, onların peyğəmbərlərin surətlərinə girə bilməyəcəklərini, əks halda Din və Şəriətdən heç bir şeyə güvən qalmayacağını, alim və zahitlerin surətinə də girə bilməyəcəklərini, əks halda onları öldürmənin, məmləkətlərini xarab etmənin, əsərlərini parçalamanın insanlara vacib olması lazım olduğunu söyləməkdədir. (7) Əbu Yala əl-Ferra isə, Allahın iradə və qüdrətiylə etməsi müstəsna, cin, şeytan və mələklərin əsl şəkillərini dəyişdirə bilməyəcəklərini, onların özbaşlarına başqa qılıq və şəkillərə girmələrinin mümkün olmadığını söyləmişdir. (8)

 

Qaynaqlar:

(1) Nəcm, 52/6-14; Karş. Yazar, Haqq Dini, I,

(2) Buxari, Fedailü'l-Kur'an, 1;

(3) Karş. Sad, 38/38; Ənbiya, 21/82; Nəml, 27/40.

(4) Sözlər, (20), 235.

(5) Eyni, Umdetü'l-Kari, VII, 102.

(6) Razi, Mefatihu'l-Gayb, XIV, 54.

(7) Razi, A. g. e., XXVI, 208.

(8) əl-Ferra, əl-Mutemed fi Usülid idin, s. 174-175;07-06-2011 12:00:00