Ana səhifə

Diqqət! Fitnələr qardaşlığımızı pozmasın!


YazdırSend to friend

Bunu unutmayaq ki, biz onun bunun deyil, "Bilərək qarışqaya ayaq basmayın" deyən bir dinin və "Kim qeyri-müsəlman bir vətəndaşa əziyyət edərsə qiyamət günü onun rəqibi mən olaram" deyən Hz. Muhəmməd (ə.s.m) kimi bir peyğəmbərin qurduğu bir mədəniyyətin mənsublarıyıq.

Bu günlərdə yenə içində olduğumuz axır zaman fitnəsinin müxtəlif versiyaları bir bir səhnəyə qoyulur. Təfriqə, öhdəsindən gəlməyin çıxmağın ən kəskin yoludur. "Böl, parçala, kiçik tikələr halına gətir və asanca ud!" ssenarisi Misir fironlarından bəri insanlıq ictimaiyyətində ən çox rəvac tapan silahların əvvəlində gəlir.

"Həqiqətən, Firon, ölkəsində (Misirdə) zorakılıq etdi, təkəbbürlük göstərdi. Xalqını müxtəlif təriqətlərə ayırdı. Onlardan bir zümrəni, oğlan uşaqlarını kəsmək, qız övladlarını isə sağ buraxmaq surətiylə xüsusilə zəiflətmək istəyirdi. Həqiqətən, o, fitnə-fəsad törədənlərdən idi. "(Qəsəs: 4) tərcüməsindəki ayədə, Fironun bu bölüb parçalayaraq idarə etmək kimi qəddar taktikasına işarə edilmişdir.

Şairin dediyi kimi, "Girmədən ayrılıq bir millətə düşmən girə bilməz / Bir olaraq vurduqca ürəklər ona top zərər verə bilməz".

Təfriqə ən asan və ən kəskin silahı isə, Hz. Peyğəmbər tərəfindən lənətlənmiş olan mənfi milliyyətçilik və irqçilikdir. Kim olursa olsun hansı tərəfdən olursa olsun irqçilik damarıyla hərəkət edənlər, yanlarında zülm damarını da daşıyır deməkdir. Çünki bu damar daim bölücüdür. Birbaşa separatçılıq edər və ya hər hərəkəti, hər davranışı özünə qarşı edilmiş olduğunu düşünərək fərqli bir zülm cığırından boy göstərir.

Mənfi milliyyətçilik duyğusu yerinə, insanları ən gözəl şəkildə barışdıran, bir-birinə qarşı dözüm gücünü artıran, fitnə-fəsaddan uzaqlaşdıran iman qardaşlığıdır. Elə isə müsəlman cəmiyyətlərdə milli himayə yerinə İslami himayə əsas olmalıdır.

Bədiüzzaman Həzrətlərinin ifadə etdiyi kimi, mənfi milliyyətçilik, "uğursuzdur, zərərlidir; başqasını udmaqla bəslənir, digərlərinə ədavətlə və oyanıq davranır. Bu isə, düşmənçilik və keşməkeşə səbəbdir. "(Məktubat, 322)

"Əsəbiyyəti-cahiliyyə (deyilən mənfi milliyyətçilik), bir-birinə istinad edib kömək edən qəflət, dəlalət, riya və zülmətdən ibarət mürəkkəb bir məcundur.Bunun üçün milliyyətçilər, milliyyəti məbud sayırlar. İslami himayə isə, iman nurundan inikas edib (əks olunub) dalğalanan bir ziyadır(işıqdır). "(Məsnəvi Nuriyyə, 112)

İslam cəmiyyətləri ancaq bu iman işığıyla bir-birinə bağlana bilər, həmrəylik göstərə bilər. Milliyyət duyğusu birləşdirici olmadığı kimi ədalətdən də uzaqlaşdırar. Çünki "İrqçilik və milliyyət əsasları, ədaləti və haqqı təqib etmədiyindən zülm edər. Ədalətin üzərinə getməz. Çünki ünsüriyyətpərvər (irqçi) bir hakim, vətəndaşını seçər (tərəfini saxlayar), ədalətlə davrana bilməz. "(Məktubat, 54 - 55)

"Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizin üzərinizdəki nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz. Allah qəlblərinizi bir-birinə isindirmiş və onun lütfü ilə qardaş olmuşdunuz. Siz oddan olan bir uçurumun kənarında ikən oraya düşməkdən də sizi O qurtarmışdı. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. "(Əli İmran, 3/103) tərcüməsindəki ayənin əmrini yalnız sadə vətəndaşın deyil, bütün siyasətçilərin, idarəçilərin də dinləmələri, üzərində düşünmələri və bunun yeganə qurtuluş resepti olduğunu içlərinə hopdurmalı, əvvəl öz həyatlarında mənimsəmələr sonra da bunu digər insanlara əks etdirmələri -Yalnız axirət həyatı baxımından deyil- cəmiyyət həyatının sülh və dincliyi baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Əmin olun ki, biz bu ayəni oxuyarkən sanki bu günlərdə yenidən enmiş və xüsusilə Türkiyədəki sülh prosesinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu xatırladırmış kimi bizdə bir təsir meydana gətirdi. Heç şübhə yoxdur ki, Quranın mesajları qiyamətə qədər bütün əhəmiyyətli hadisələrə layihə olacaq və insanları irşad edəcəkdir.

Ayənin əlaqədar cümlələrinin tərcüməsini təkrar oxuyub, təfəkkür etsək, üzərində iman şüuru ilə düşünsək bu gerçəyi görəcəyimizə şübhəmiz yoxdur. Məhz o cümlələr: "Allahın sizin üzərinizdəki nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz. Allah qəlblərinizi bir-birinə ısındırmış və onun lütfü ilə qardaş oluvermiştiniz. Siz oddan olan bir uçurumun kənarında ikən oraya düşməkdən də sizi O qurtarmışdı. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. ".

Bir neçə ildir, Allahın başda idarə edicilərimizə (Türkiyənin siyasi liderlərinə) və xalqımıza verdiyi bəsirətlə bu atəş çuxurundan uzaq bir həyat yaşayan insanlarımız, bu sülh prosesini böyük bir nemət və bir qardaşlıq layihəsi olaraq qiymətləndirmələri lazımlıdır.

-Bu Fitnə zamanında hər kəsin maksimum dərəcədə diqqətli olması, danışarkən, qərar qəbul edərkən, nəsihət edərkən sözlərini nəfs və duyğularının selinə buraxmaması, ağıl, izan, vicdan və iman şüuru süzgəcindən keçirməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bu mövzuda bir neçə hədisi şərif xatırlamaqda fayda var. Ümmətinə ən şəfqətli rəis olan Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki: "Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, onu düşmənə təslim etməz .. Kim qardaşının bir ehtiyacını aradan qaldırmağa çalışsa, Allah da onun ehtiyacını aradan qaldırar .. Kim bir müsəlmanın bir çətinliyini aradan qaldırsa, Allah da qiyamət günündəki çətinliklərindən bir çətinliyini aradan qaldırar .. Kim də bir müsəlmanın qüsurunu örtərsə, Allah da qiyamət günü onun qüsurunu örtər. "(Buxari, Məzalim, 3)

Demək ki, möminlərin hüququ ümumi insan haqları içində ayrı bir xüsusiyyət ayrı bir əhəmiyyət kəsb edir.

İman şüurunu daşıyan hər mömin: "Kim qardaşına (kəsici, ürküdücü) bir dəmiri doğrultsa bundan imtina etmədiyi müddətcə (yalnız bu hərəkətindən ötəri) mələklər onu lənətləyəcəkdir ..." (Müslim, Birr, 125) mənasındakı hədisin xəbərdarlığına əlbəttə qulaq verəcəkdir. Deyil bir mömin qardaşını öldürmək, onu zarafatla qorxutmaqdan belə bütün qüvvətiylə çəkinəcəkdir.

İnsanları cəhənnəmə sürükləyən pisliklərin əvvəlində dillərin qopardığı məhsullar (pis sözlər) olduğunu ifadə edən Hz. Peyğəmbər: "Allaha və axirət gününə iman edən kəs ya xeyirli / gözəl, faydalı şeylər söyləsin ya da sussun." (Zəvaid, 10/299) buyurmaqdadır.

Demək ki, insan danışarkən söylədiyi sözlərin faydalımı, zərərlimi olduğunu, təmir edicimi, təxrib edicimi olduğunu ölçməli ona görə söz söyləməlidir.

Quranda "Fitnənin qatildən daha böyük"olduğu ifadə edilmişdir. (Bəqərə: 191, 217) Bunun mənası budur: Elə fitnələr var ki, bir qatil deyil, bir çox qətl vaqe olmasına səbəb ola bilər. Onun üçün hər kəs xüsusilə siyasətçilər, xüsusilə bu günlərdə dillərinə sahib çıxmalıdır. Bu yaxşı bilinməlidir ki, bir söz üzündən meydana gələn pisliklərin, cinayətlərin, fitnə-fəsadın ilk ortağı bu söz söyləyənlərdir. Bunun günahı çox böyükdür. Allaha və axirətə iman edən kəslər hesablı-kitablı danışmağa alışmalısınız.

-Küçə Dilini istifadə edənlər, küçəni ayağa qaldıranlar, küçənin sakitləşməməsi üçün səy göstərənlər, küçədən mədət umaraq tərəfdar olanlar, küçədən siyasi və ya başqa bir növ gəlir (pay) əldə etməyə çalışanlar, küçədə meydana gələn bütün pisliklərin səbəbkarı olaraq, qıranlar, parçalayanların, yox edənlərin , kəsənlərin, yandırıcı maddə atanların, yandıranların, millətin və dövlətin mallarına bilərək zərər verənlərin, qatillərin cinayətlərinə və günahlarına ortaq olarlar. .

Küçələrin fitnəsinə diqqət çəkən və fitnələrin olduğu bir mühitdə insanların nə qədər diqqətli olmalarının gərəyinə işarə edən Peyğəmbərimizin (ə.s.) bu sözləri hər kəsin qulağına sırğa olmalıdır: "Elə fitnələr olar ki, o dövrdə yaşayan ayaq üstə durandan daha xeyirlidir. Ayaq üstə dayanan yeriyəndən daha xeyirlidir. Yeriyən qaçandan daha xeyirlidir .. "(Muslim, Fitən, 10)

 Demək ki, bu kimi mühitlərdə hər hərəkət mənfi bir hərəkəti tətikləyə bilər.

-Əhəmiyyətli bir xüsus da "Heç kim başqasının günahından ötəri günahkar sayıla bilməz." (Ənam: 164) mənasına gələn ayənin işarə etdiyi kimi, "cinayətin şəxsiliyi" prinsipinin unudulmamasıdır.

Son sözü əsrin mücəddidi və islahatçısı olan Bədiüzzaman həzrətlərinə buraxırıq:

"Əhadîs-i şərifədə gəlmişdir ki: Axır zamanın başakeçəcək olanSüfyan və Dəccal kimi zındıqları və müdhiş, zərərli şəxsləri İslamın və bəşərin ehtiras (güclü istək) və ixtilafından istifadə edərək az bir qüvvətlə bəşəri hərc-mərc edər və böyük İslam aləmini əsarət altına alar. .

Ey əhli-i iman! Zillət içində əsarət altına girməmək istəyirsinizsə, ağlınızı başınıza alın! İxtilafınızdan istifadə edən zalımlara qarşı (Möminlər ancaq qardaşdırlar) -məalındakı ayənin- müqəddəs qalası içinə girib sığının. Yoxsa nə həyatınızı mühafizə edə və nə də hüququnuzu müdafiə edə bilərsiniz.

Məlumdur ki; iki qəhrəman bir-biriylə boğuşarkən; bir uşaq, ikisini də döyə bilər. İki dağ bir tərəzidə bir-birinə qarşı müvazinədə dayansa, bir kiçik daş, müvazinələrini pozub onlarla oynaya bilər; birini yuxarı, birini aşağı endirər.

Budur, ey əhli-iman! Güclü istəklərinizdən və düşmənçilik bəsləyən tərəfgirliyinizdən qüvvətiniz heçə enər, az bir qüvvətlə əzilə bilərsiniz.  İctimai yatla əlaqə varsa, (Möminin möminə qarşı duruşu bir binanın bir-biriylə birləşmiş daşlarının duruşu kimidir) ali düsturunu həyat düsturu edin, dünyəvi səfalətdən və axirət bədbəxtliyindən qurtulun! "(Məktubat, 270)15-02-2016 05:13:40