Ana səhifə

True Furqan (əl-Furkanul-Haq) haqqında məlumat?


YazdırSend to friend

İnsan daşdan və torpaqdan, insana oxşar bir şəkil edər. Bu, daşdan, torpaqdan və ya plastikdən edilən bir heykəldən başqa bir şey ola bilməz. Allahu Təala da torpaqdan canlı insanı yaratmışdır. Bəzi insanların Qurani Kərimin bir bənzərini yazdıqlarını iddia etmələri, cansız heykəlin insan olduğunu iddia etməkdən fərqsizdir.

 

Bu kitab araşdırıldığında görüləcək ki, İslama qarşı bir tutum izlənilməkdə və Xristianlığın qanun və təlimləri aşılanmaqdadır. Kitabı yazan adamın da İslam düşməni olması və Xristianlığın yayılmasına çalışması hadisənin ölçüsünü açıqca göstərməkdədir.

 

Qurani Kərim qırx istiqaməti ilə möcüzədir. Yəni qırx istiqamətdən Qurani Kərimin bir ayəsinin də bənzəri gətirilə bilməz. Plastikdən bir heykəl etməklə, insanın bənzərini yaratdım, deyilə bilməyəcəyi kimi, bəşər sözü olan ifadələri kitablaşdırmaqla da, Quranın bənzərini gətirdim, deyilə bilməz.

 

Mövzuyla əlaqədar bir işi aşağıda təqdim edirik:

 

Yeni Bir Təhrif Və Təhrik Sınağı: əl-Furkanul-Haq

 

Nüzulundan günümüzə qədər, Qurana qarşı ortaya atılan bir çox yalan və böhtanları tarix qeyd etmişdir. İslamın Qurani Kərim ilə yayıldığını görən bəzi "mütenebbi" deyilən saxta peyğəmbərlər, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v.)-in vəfatına yaxın illərdən etibarən başlamaq üzrə, Qurana qarşı üslub və bəlağət baxımından onu təqlidə cürət etmişlər. Ancaq bunlar alçaq olmaqla qalmamış, sonları da həmişə hüsran olmuşdur. Bu təşəbbüslərin başlıca səbəbləri arasında qəbilə böyüklüyü, mal və mövqe ehtirası yatmaqdadır.

 

Saxta Quran yazan yalançı peyğəmbərlərdən bəziləri bunlardır:

Müseylime b. Həbib əl-Kezzab,

Ayhede b. Kab (əl-Esvedül-Ansi),

Ebut-Tayyib əl- Mütenebbi,

Əbul- əl-Mearri1 və

Mirzə Əli Məhəmməd.

 

Ayrıca tarix boyunca həm İslam torpaqlarında yaşayan həm də digər ölkələrdəki Xristian alimləri də, İslamı tənqid edən və öz dinlərini müdafiə edən əsərlər qələmə almışlar. Hər din mənsubu öz yolundan hadisəyə baxaraq qarşı tərəflə əlaqədar rəddiyələr yazmışdır. Xristianların İslama istiqamətli bu mənfi düşüncəsi, ilk zamanlardan günümüzə qədər dəyişmədən qorunmuş və davam etdirilmişdir. Necə ki bu işimizə mövzu olan "əl-Furkanul- Haqq" adlı uydurma kitab, bu mənfi baxışın və pis niyyətin ən canlı son nümunəsidir. Bu və bənzəri cəhdlər, eynilə keçmişdəki nümunələri kimi tarixin zibilliyindəki yerini alacaq.

 

Evanjelik Xristianlar tərəfindən qələmə alınan saxta Quran "əl-Furkanul-Haqq" adlı uydurma kitab, missioner teorisyenlerin inkişaf etdirdikləri son taktikalardan biri olan "inkulturation" (mədəniyyətləşmə) müddətinin bir davamıdır. Əvvəlcə yerli mədəniyyətə yerləşmə, sonra da o mədəniyyəti pozma və korlama bu üsulun özünü meydana gətirməkdədir. "əl-Furkanul-Haqq" adı, kitabı yazan qrup tərəfindən çox ustalıqla seçilmiş, Quran üçün istifadə edilən bir sözdən yəni İslam dünyasının özünə aid bir anlayışdan alınmışdır. Necə ki bu uydurma kitab, başdan sona müqəddəs Kitabımız Qurana böhtan və təhqirlərlə doludur və Müsəlmanların başlarının qarışdırılması, dinlərinin təhrif edilməsi hədəflənməkdədir. Etmiş olduğumuz bu iş, "əl-Furkanul-Haqq" adlı kitabın qısaca təqdimatı və tənqididir.

 

Vəhy məhsulu olduğu iddia edilən "əl-Furkanul-Haqq" (Həqiqi Furqan) adlı bu uydurma kitab, Quranı təqlid etməkdədir. Çünki bu kitab, Quranda iştirak edən sözlərin tərsik edilməsiylə yaradılmışdır. Kitab, əvvəlcə 1999-cu ildə Ərəbcə olaraq yazılmış, daha sonra "The True Furqan" adıyla da İngiliscəyə tərcümə edilmişdir. Kitabın ön sözündə, yazı ilə məsul tutulan heyətdən ibarət olan iki adam, özlərini "əs-Safiyy" və "əl- Mehdi" kod adlarıyla təqdim etməkdə, ancaq həqiqi adlarını gizləməkdədirlər. Lakin bu mövzuyla əlaqədar internet saytları araşdırıldığında özünü "əl-Mehdi" deyə adlandıran şəxsin Fələstin mənşəli Amerikalı Rahib Anis Shorrosh olduğu aydın olmaqdadır. Eyni zamanda bu adamın "əl-Furkanul-Haqq" adlı kitabın yığıcısı və nəşrə hazırlayıcısı olduğu da görülməkdədir.

 

Bu kitabın əl-Mehdi kod adlı yığıcısı olan evanjelik rahib Anis Shorrosh, 1999 da Atlantic Mounthly və Baptist New adlı jurnallara verdiyi reportajında, kitabın məqsədini belə açıqlamaqdadır:

 

"Biz, Məsihin dəvətini yaymaq üzrə İslam ölkələrinə girmək üçün asan bir yol tapa bilmədik. Belə ki bu məqsəd uğruna sağlamlıq mövzusunu, məktəbləri, kitabları, filmləri və digər bir çox üsulu istifadə etdik, ancaq müvəffəqiyyətli ola bilmədik. Çünki bu yolların heç biri, Müsəlmanlara, Xristianlığın izah edilməsi mövzusunda kafi səviyyədə təsirli olmamışdı. İstifadə edilən klassik üsullar problemli idi. Belə ki Müsəlmanların anlaya biləcəyi səviyyəyə sahib Ərəbcə bir Kitabı Müqəddəsin tərcüməsi belə yox idi; çünki mövcud tərcümə gündəlik danışılan dildə idi və Ərəb ənənəsində əhəmiyyətli olan müqəddəs mətin dilini ehtiva etmirdi. Ərəblər üçün dil çox əhəmiyyətli idi. Bu səbəbdən Xristian təlimlərinin xüsusilə Ərəbcə danışan Müsəlmanlara rahatca və təsirli şəkildə xitab edə biləcəyi bir vasitənin olması lazımlı idi. Bu nöqtədə The True Furqan, əl-Furkanul-Haqq başlıqlı kitab hazırlanaraq dövrəyə soxuldu. "

 

Çünki bu kitab Ərəblərə klassik bir dillə İncilin xitabını təqdim etməkdədir. Ayrıca bu kitabın yazılmasının Quranın əksinə 23 il deyil, yeddi il davam etdiyi, üstəlik vəhy!, ilham! məhsulu olduğu iddia edilməkdə4 və belə deyilməkdədir:

 

"Biz, əl-Furkanul-Haqqı vəhy olaraq endirdik və onu seçdiyimiz adamın ürəyinə yerləşdirdik."

 

Kitabın yığıcılarına görə bu əsər, sözüm ona hər istiqamətiylə Müsəlmanların müqəddəs kitabı Quranın bütün xüsusiyyətlərini içərisində saxlamaqdadır. Nəsr və şeir şəklində yazılmış, saf, klassik Ərəbcə ilə yaradılmışdır. Üslub və axıcılığına diqqət yetirilmişdir. Ancaq adı çəkilən kitabı qrammatika cəhətdən araşdıran bəzi Ərəb araşdırmaçıları, kitabda bir çox qrammatika səhvinin olduğunu ayırd etmişlər.

 

Bu kimi işlərin infrastrukturunu müxtəlif siyasi və ya iqtisadi mənfəətlərin meydana gətirdiyi açıq aydındır. Ayrıca missionerlik işləri də bu kimi səylərə sürət verən amillərdən sayıla bilər. Çünki kitabın məzmununa baxıldığında başdan sona Xristian təlimləri və teologiyasının iştirak etdiyi görülməkdədir. Əsas məqsəd Quranın uydurma bir kitab olduğunu təlqin edərək Müsəlmanlara guya yeni bir müqəddəs(!) kitab təqdim etməkdir. Ayrıca Quranın məzmunu barəsində Müsəlmanları şübhəyə salaraq, yüksələn dəyər olan İslamın Qərbdə böyüməsinin önünü kəsməkdir.

 

Necə ki Omeqa nəşriyyat tərəfindən 2001-ci ildə kitabın İngiliscə tərcüməsi bazara çıxarılınca, Xristian internet saytlarının bu kitabı nəşr etdikləri, reklamını etdikləri və kitabı tərifləyən məqalələr yazdıqları görülməkdədir. Bu kitaba Xristian dünyasından, xüsusilə də evanjelik Xristian qruplardan ciddi mənada dəstək gəlmişdir. Məsələn A Middle East seminary president, A Los Angeles, CA Muslim convert, Billy Graham Center for Muslim Studies, Evangelical Mission Quarterly, Baptist Press kimi nəşr orqanları bu kitaba təriflər yağdırmaqda və Müsəlmanların bu vəsiləylə Xristianlaşdırılacağına olan inanclarını dilə gətirməkdədirlər.  C. S. Arthur, "Islam's Holly Book" adlı məqaləsində bunları söyləməkdədir: 1400 ildən çox bir zamandır Qurana və onun iddialarına verilən cavablar həmişə qorxularaq yazılardı. Lakin indi Müsəlmanların kitabları Quran, "əl-Furkanul- Haqq" vasitəsiylə həqiqi bir meydan oxunulmaqla qarşı-qarşıya qalmışdır. Bu kitab Quranın üslubuna və bəlağətinə də bərabər sayıla biləcək səviyyədədir. Hətta Quranda gələn təlimləri də aşmaqdadır. " Daha sonra "əl-Mehdi" kod adıyla kitabın nəşr və icra təşkilatında iştirak edən adamdan bunları nəql edər: Ədədləri bir milyardı aşan və otuz doqquz ölkəyə dağılan Müsəlman dostlarımız, İncilin doğru mesajını ala bilməmişlər. Bu kitab onlara bu mesajı çatdıracaq.

 

əl-Furkanul-Haqq adlı bu kitab, yetmiş yeddi hissədən (uydurma surədən) meydana gəlməkdə və hər hissəyə teslisi (Xristian üçləməsini) şəklində başlamaqdadır. Hər hissə bir neçə sözdə ayədən müteşekkildir. Bunlar, 1, 2, 3, 4 şəklində nömrələnilmişdir. Yəni sxemik quruluş Qurana bənzədilməyə çalışılmış və kitabın hissələrinə surə adı verilmişdir.

 

Kitabın hissələrinin (surələrinin) ilk ifadələri ümumiyyətlə o surənin adına görə başlamaqda və Müsəlmanlara xitab olaraq "Ey qullarımızdan havalananlar, inkar edənlər, münafiqlər, böhtançılar" deyilməkdədir.

 

Kitabın on bir ana hissəsi, Quranda iştirak edən surələrlə eyni adları daşımaqdadır. Məsələn; əl-Fatihə, ən-Nur, əl-Qədr, əl- Muminun, ən-Nisə, ət-Talaq, əl-Maidə kimi. Digərlərindən bir qisiminin adları isə yenə Qurandan ilhamlanaraq qoyulmuşdur. Çünki bənzəri anlayışlar Quranda iştirak etməkdədir. əz-Zevac, ət-Tuhr, əl-Mizan, bunlardan bir neçəsidir. Bəzi hissələr, Müsəlmanları alçaldan və onlara təhqir edən adlardan seçilmişdir. Məsələn, əl-Makirun (sui-qəsdçilər), əl-Mufterun (uydurmacılar), əl-Muharridun (təhrikedicilər), əl-Kafirun (inkarçılar), əl-Müşrikin (bütpərəstlər).

 

Kitabın yazıçıları, kitab mətninin "es-Safiyy"ə vəhy yoluyla verildiyini iddia etməkdədirlər. Necə ki Endirmə adı verdikləri uydurma surəsində bu ifadələr iştirak etməkdədir:

 

"Biz, əl-Furkanul-Haqqı vəhy olaraq endirdik. Onu, muciz bir kəlam olaraq, açıq-aşkar Ərəbcə bir dillə təbliğ etməsi üçün Safımızın (seçdiyimizin) ürəyinə yerləşdirdik."

 

Görüldüyü kimi yuxarıdakı keçid, sanki Quranın bir neçə ayəsindən intihal edilmiş və üzərində bir az oynanaraq yaradılmışdır. Bu səbəbdən bu kitabdakı ifadələrin heç bir orijinallığı söz mövzusu deyil. Əksinə təqlid və intihaldn ibarətdir.

 

əl-Furkanul-Haqq adlı uydurma kitabın məzmunu isə bir ön söz, bəsmələ, yetmiş yeddi uydurma surə və bir hatimdən meydana gəlməkdədir. Metodu normal bir təlifi xatırlatmaqdadır.

 

Kitab tamamilə araşdırıldığında görüləcəyi üzrə bu kitabın ən əhəmiyyətli məqsədi Quranın haqq dediyinə batil, batil dediyinə haqq deməkdir. Örnəkləndirəcək olsaq Quran dörd haram ay olduğundan bəhs edər və bu aylara hörmət göstərilməsini; döyüş və bənzəri şeylərin bu aylarda edilməsini qadağan edər. (bx. Bəqərə, 2/194, 217, Maidə, 5/2, Tövbə, 9/36)

 

Ancaq adı çəkilən kitab bəlkə də Ramazan ayında da Müsəlmanlara hücum etmək üçün belə bir şeyin uydurma olduğunu, Allaha böhtan ataraq izah edər. Salam (barış) deyə adlandırılan saxta surədə bunları oxuyuruq:

 

"Siz yalan olaraq bizə, bizim haram ayda döyüşü qadağan etdiyimizi, sonra biz, haram etdiyimizin hökmünü nəsh etdik  və bu ayda böyük bir döyüş halal etdik."

 

əl-Mevize adını verdikləri bir başqa saxta surədə Müsəlmanların dəlalətdə olduğu üzərində dayanılır, özlərinə ‘barışa girin' deyildiyi xatırladılır, ancaq həqiqətdə Müsəlmanların buna inanmadığı deyilir. Eyni surənin 3, 4 və 7-ci uydurma ayələri başda olmaq üzrə, Quran ayələri tərsik edilməkdə və Allahın döyüşü əmr etməyəcəyi bunun olsa olsa şeytanın bir sözü ola biləcəyi iddia edilməkdədir.

 

"Bizim; ‘Allah yolunda döyüşün və möminləri döyüşə təşviq et' dediyimizi iddia etdiniz. Döyüş bizim yolumuz deyil və biz, möminləri döyüşə təşviq edən də deyilik. Bu rəcm olunan şeytanın günahkar bir cəmiyyəti qışqırtmasından başqa bir şey deyil."

 

əl-Furkanul-Haqq adlı kitabda iştirak edən Nisa adlı sözdə surə isə, Quranın qadınla əlaqədar gətirmiş olduğu haqqlarla lağ edərək, təhqir etməyə çalışmaqdadır. Hətta Quranın Hz Peyğəmbərin xanımlarına istiqamətli pərdə arxasından danışma əmriylə də lağ edilməkdə və "…Peyğəmbərin xanımlarından bir şey istədiyiniz zaman pərdə arxasından istəyin…" (Ahzap, 33/53) ayəsinin eynisi bu kitabda da iştirak edir və belə bir əmrin, qadınları alçaltma olduğu ifadə edilir. Halbuki buradakı təməl prinsip, insanları nəfsin olabiləcək fitnəsindən qorumaqdır. Qadınları alçaltmaqla uzaqdan yaxından əlaqəsi yoxdur.

 

Adı çəkilən kitabda diqqət çəkən xüsuslardan biri də, yenə Nisa adlı uydurma surədə Quranın miras, şahidlik vs. hökmlərinin ağır bir üslubla tənqid edilməsidir. Burada qadının mirası, şahidliyi, kişilərin qadınlar üzərində bir dərəcə daha üstün olması məsələsi və bənzəri şeylər müzakirə mövzusu edilərək Quranla lağ edilməyə çalışılmaqdadır:

 

"Dəlalətdə olan qullarımızdan zalım olanlar! Qadını satılan və alınan bir əmtəə əldə etdiniz… Ədalət harada? Kişiyə iki dişinin payı qədər vardır. O, (qadın) şahidin yarısıdır. Əgər iki kişi olmazsa, bir kişi və iki qadın şahid yapış. Tək kişilərin qadınlar üzərində bir dərəcə fərqi vardır."

 

 

Nəticə olaraq ifadə etmək lazım olsa bu kitab, İncilin təlimlərini fərqli bir üslubla Müsəlmanlara çatdırmağı hədəf alan bir işdir.

 

Mədəniyyətlər ittifaqı üçün ən yüksək səviyyədə səylərin sərf edildiyi bu dövrdə, mədəniyyətlər qarşıdurmasını təşviq edici bir xüsusiyyətə sahib olan bu və bənzəri səylərin tərk edilməsi lazım olduğunu düşünürük. Heyvanlara, bitkilərə hörmət etməyə çalışan bəzi Qərblilərin, dünyanın ikinci böyük dini və onun müntəsibləri olan Müsəlmanlara da ən az digər canlılar qədər hörmət göstərmələrini gözləyirik.

 

Müsəlmanlara qarşı kin və nifrətlə dolu olan bu kitabın, iddia edildiyi kimi barış kitabı olması mümkün deyil. Çünki yuxarıda da işarə edildiyi kimi, adı çəkilən bu kitab, missioner təşkilatların İslam ölkələri üzərində oynamış olduqları oyunların hansı ölçülərə çatdığını göstərməsi baxımından diqqət çəkicidir. Ayrıca bu kimi işlərin səmimi dindarlar arasındakı dialoqun önünü tıxayacağı, hətta yox edəcəyini də söyləmək mümkündür. Dinlərin ayırıcı xüsusiyyətlərinin deyil, əksinə birləşdirici xüsusiyyətlərinin önə çıxardılması dünya barışı üçün çox lazımlıdır. İslam "hər kəsin dini özünə" düsturuyla, dünyadakı bütün dinlərə bir mənada xoşgörüşlə baxmaqdadır. Bənzər anlayış və xoşgörüşün Xristian dünyasında da olması arzu edilər. Əgər bu kitabın yazıçıları və dəstəkçiləri sözlərində səmimidirlərsə, yeni dünya nizamı xəyallarını tərk edərək, dünyadakı axan qanı, döyüşləri, maneə törətmək üçün çalışmalılar və arzu edilən ideal dialoqu reallaşdırmaq üçün səy sərf etməlidirlər.

 


 

HAŞİYƏLƏR

 

1. Bu şəxslər və saxta kitabları haqqında geniş məlumat üçün baxın. ər-Rəfisi, Tarixi Adabil-Arab, Beyrut 1394, Dəri II, s. 198-210.

 

 

(Yeni Ümid Jurnalı, Ədəd : 75 Yanvar -Fevral-Mart 2007)02-08-2010 12:00:00