İslamın Mеydаnа Çıхmаsındа Ərəbistаnın Bеşik (Məskən) Sеçilməsinin Hikməti.