Ana səhifə

Namaz qılmayan biri birbaşa cənnətə girə bilər?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Namaz qılmayan biri birbaşa cənnətə girə bilər? Əgər heç namaz qılmamışsa axirətdə bu namazları edəcəkmi?
Cavab: 

Namaz qılmayan adam kafir olmaz. Ancaq günahkar bir müsəlman olar. Axirətdə Allahu Təala bu qulunu cəzalandıra biləcəyi kimi diləsə onu bağışlayar. Bununla birlikdə namaz qılmayanlar haqqında dinimiz şiddətli təhdidlərdə olmuşdur.

Namaz, dinin direğidir. Namazını davamlı, doğru və tam olaraq qılan kimsə dinini qurmuş, İslam binasını ayaqda dayandırmış olar. Namazı qılmayan, dinini və İslam binasını yıxmış olar.

Namazı Tərk etmənin Hökmü

Namazın ağıllı, yetkinlik çağına girmiş, aybaşı və nifastan təmizlənmiş hər müsəlmana fərz olduğu mövzusunda görüş birliyi vardır. Namaz və oruc kimi bədəni ibadətlərdə vəkalət və niyabet etibarlı deyil. Namazın fərz olduğunu inkar edən dindən çıxar. Çünki namaz qəti ayə, hədis və icma dəlilləriylə sabitdir. Tənbəllik və ya əhəmiyyətli hesab etməzlik səbəbiylə namazı tərk edən üsyankar və fasiq olar.

Taberaninin rəvayət etdiyi bir hədisdə, Peyğəmbərimiz; "Qiyamət (məhşər) günü, qulun sorğulaması namazdan başlayacaq. Əgər, beş vaxt namazı tamam isə, felaha (Cənnətə) qovuşacaq, namazı nöqsan isə həbi hüsranda (Cəhənnəmdə) qalacaq."

Namazı qılmamaq dünya və axirətdə əzaba səbəb olar. Axirətdəki əzabla əlaqədar olaraq Allah Təala belə buyurar: "Onlar günahkarlara soruşarlar: Sizi Sakar cəhənnəminə sürüyən nədir? Günahkarlar belə cavab verərlər: "Biz namaz qılanlardan deyildik" (əl-Muddəssir, 74/40-43). "Onlardan sonra elə bir nəsil gəldi ki, namazı tərk etdilər, həvəslərinə aldandılar. Onlar bu daşqınlıqlarının cəzasını yaxında görəcəklər. Lakin tövbə edib, iman edən və saleh əməl işləyən bunun xaricindədir" (Məryəm, 19/59, 60).

Hz. Peyğəmbər (s.ə.s)da belə buyurmuşdur: Bilərək namazı tərk edən kimsədən Allah və Rəsulunun tərəfi qalxar" (Əhməd b. Hənbəl, IV, 238, VI, 461). Kim ilkindi namazını tərk etsə əməli boşa getmiş olar" (Buxari, Mevakit,13, 34; Nəsəi, Salat, 15).

Dünyada ikən namaz qılmayanlar üçün, qiyamət günü gəlib çatdığı zaman, cəhənnəm atəşinin üzərində köz halına gətirilmiş bir saç ortaya qoyular və Allahu Zülcelal buyurar ki:
"Ey Qulum! Dünyada qılmayıb qəzaya buraxmış olduğun namazlarını bu qızğın sac üzərində qıl."

Hənəfilərə görə, tənbəllik üzündən namazını tərk edən kimsə, namazı inkar etmədiyi müddətcə dindən çıxmaz, ancaq günahkar, fasiq olar. Özü bu mövzuda xəbərdar edilərək tövbəyə , pis nümunə olmaması üçün cəmiyyətdən təcrid edilər. Ramazan orucunu tərk edən kimsə də bunun kimidir (İbn Abidin, Reddül-Muhtar, Misir, t. y., I, 326; Şürünbülali, Merakıl-Felah, Misir 1315, s. 60; əz-Zühayli, əl-Fıkhul-İslami və Edilletuh, Dimaşk 1985, I, 503).

Hənəfilər xaricindəki məzhəb imamlarına görə isə, namazını üzrsüz olaraq tərk edən kimsə, mürtəddə olduğu kimi İslam cəmiyyətinə qarşı gəlmiş sayılar və tövbə etməzsə ən ağır şəkildə cəzalandırılar (İbn Rüşd, Bidayetül-Müctehid, Misir t. y., I, 87; Şirazi, əl-Muhezzeb, əl-Nalebi tabı, I, 51; İbn Kudame, əl-Muğni, 3. nəşr, Qahirə t. y., II, 442-447; əz-Zühayli, a. g. e., I. 503, 504; Krş. ət-Tövbə, 9/5; Buxari, Diyat, 6; Müslim, Kassama, 25, 26).14-02-2010 07:59:27