Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521456580, expire = 1521542980, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fb4c55baeebf6b1ac49a90aba5d94ecf' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&Ouml;lən adam &ouml;lmədən əvvəl gedəcəyi yeri g&ouml;rd&uuml;y&uuml;nə dair rəvayətlər vardır. Ancaq bundan &ouml;təri cəsədinin ağırlaşacağına dair bir məlumat bilmirik.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">İnsanlar &ouml;lərkən yanında olanları &ccedil;ətinliklə tanıyar və bəzən də he&ccedil; tanıya bilməz. Bunun səbəbi &ouml;l&uuml;m anındakı insanın ağlı q&uuml;vvətinin zəifləməsi olduğu sanılırsa da, o deyil. Bəlkə həyatdakıların qətiyyən anlaya bilmədikləri və anlaya bilməyəcəkləri bəzi şeylərin o vəziyyətdəki insana a&ccedil;ılması və onun b&uuml;t&uuml;n m&ouml;vcudiyyətinin &ouml;z mənliyinə &ccedil;əkilməsidir. &Ouml;lmək &uuml;zrə olan xəstədə g&ouml;r&uuml;lən və yanındakılar tərəfindən aydın olmayan &uuml;z ifadələri və bəzi s&ouml;zlər bu hal ilə əlaqədardır. Yəni onun g&ouml;r&uuml;b yanındakıların g&ouml;rə bilmədikləri hal ilə əlaqədardır.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">İbn Ebid - D&uuml;nyanın tahric etdiyinə g&ouml;rə, səhabədən sonra gələn nəsilin (tabenin) məşhur fakihlərindən olan Əbu Cəfər Məhəmməd b. Əli &ouml;l&uuml;m&uuml; anında insana yaxşı və pis əməllərinin g&ouml;stəriləcəyi və o əsnada insanın, yaxşılıqlara y&ouml;nəlib pisliklərdən g&ouml;z yumacağını s&ouml;yləmişdir. Qıyamə S&uuml;rəsindəki &quot;O g&uuml;n insan işlədiyi və işləmədiyi (&ouml;ndən g&ouml;ndərdiyi və təxir etdiyi) əməllərlə xəbərdar edilər. (B&uuml;t&uuml;n əməlləri &ouml;z&uuml;nə xəbər verilər.) 1 ayəsinin təfsirində Həsəni Bəsrinin belə dediyini Suyuti xəbər vermişdir: &quot;&Ouml;l&uuml;m&uuml; anında o adamın hafaza mələkləri enər və ona xeyr və şər, b&uuml;t&uuml;n etdikləri ərz olunar. Bir yaxşılıq g&ouml;r&uuml;ncə sevinərək baxar, ondan g&ouml;z&uuml;n&uuml; ayırmaz və &uuml;z&uuml; parlayar. Bir pislik g&ouml;r&uuml;ncə də g&ouml;z&uuml;n&uuml; endirər, baxmaq istəməz və &uuml;z&uuml;n&uuml; turşudar. 2</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Rəsulullah (s.ə.s.)ın, ənsardan &ouml;l&uuml;m d&ouml;şəyindəki bir xəstənin yanına gəlib, necə olduğunu, nələr g&ouml;rd&uuml;y&uuml;n&uuml; soruşması və adamın da bir ağ, biri qara iki şeyin &ouml;z&uuml;nə hazırlandığını s&ouml;yləməsi &uuml;zərinə Rəsulullah (s.ə.s.) hansının &ouml;z&uuml;nə yaxın olduğunu soruşar. Adamın qaranın &ouml;z&uuml;nə daha yaxın olduğunu s&ouml;yləyib &ouml;z&uuml;nə dua etməsini istər. Bu istək &uuml;zərinə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) adama dua edər və adam bu duadan sonra qaranın uzaqlaşdığını xəbər verər ki 3 bu da son anda insana əməllərinin g&ouml;stərildiyinə dəlildir. &Ccedil;&uuml;nki adamın g&ouml;rd&uuml;y&uuml; qara şey, pis əməlləri, ağ da yaxşılıqlarıdır.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">1- Qiyamə, 75/13</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">2- Sunu idi, Şerhus Sudur, </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">3- Eyni əsər eyni yer/yeyər</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&Ouml;l&uuml;mdən Sonrakı Həyat Dos. Dr. S&uuml;leyman Torpaq </p>\n', created = 1521456580, expire = 1521542980, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fb4c55baeebf6b1ac49a90aba5d94ecf' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521456580, expire = 1521542980, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521456580, expire = 1521542980, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Ölən adam gedəcəyi yeri görər?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Ölən adam gedəcəyi yeri görər? Cəhənnəmliksə cəsədinin insanların çiyinlərində ağırlaşacağı doğrudur?
Cavab: 

Ölən adam ölmədən əvvəl gedəcəyi yeri gördüyünə dair rəvayətlər vardır. Ancaq bundan ötəri cəsədinin ağırlaşacağına dair bir məlumat bilmirik.

 

İnsanlar ölərkən yanında olanları çətinliklə tanıyar və bəzən də heç tanıya bilməz. Bunun səbəbi ölüm anındakı insanın ağlı qüvvətinin zəifləməsi olduğu sanılırsa da, o deyil. Bəlkə həyatdakıların qətiyyən anlaya bilmədikləri və anlaya bilməyəcəkləri bəzi şeylərin o vəziyyətdəki insana açılması və onun bütün mövcudiyyətinin öz mənliyinə çəkilməsidir. Ölmək üzrə olan xəstədə görülən və yanındakılar tərəfindən aydın olmayan üz ifadələri və bəzi sözlər bu hal ilə əlaqədardır. Yəni onun görüb yanındakıların görə bilmədikləri hal ilə əlaqədardır.

 

İbn Ebid - Dünyanın tahric etdiyinə görə, səhabədən sonra gələn nəsilin (tabenin) məşhur fakihlərindən olan Əbu Cəfər Məhəmməd b. Əli ölümü anında insana yaxşı və pis əməllərinin göstəriləcəyi və o əsnada insanın, yaxşılıqlara yönəlib pisliklərdən göz yumacağını söyləmişdir. Qıyamə Sürəsindəki "O gün insan işlədiyi və işləmədiyi (öndən göndərdiyi və təxir etdiyi) əməllərlə xəbərdar edilər. (Bütün əməlləri özünə xəbər verilər.) 1 ayəsinin təfsirində Həsəni Bəsrinin belə dediyini Suyuti xəbər vermişdir: "Ölümü anında o adamın hafaza mələkləri enər və ona xeyr və şər, bütün etdikləri ərz olunar. Bir yaxşılıq görüncə sevinərək baxar, ondan gözünü ayırmaz və üzü parlayar. Bir pislik görüncə də gözünü endirər, baxmaq istəməz və üzünü turşudar. 2

 

Rəsulullah (s.ə.s.)ın, ənsardan ölüm döşəyindəki bir xəstənin yanına gəlib, necə olduğunu, nələr gördüyünü soruşması və adamın da bir ağ, biri qara iki şeyin özünə hazırlandığını söyləməsi üzərinə Rəsulullah (s.ə.s.) hansının özünə yaxın olduğunu soruşar. Adamın qaranın özünə daha yaxın olduğunu söyləyib özünə dua etməsini istər. Bu istək üzərinə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) adama dua edər və adam bu duadan sonra qaranın uzaqlaşdığını xəbər verər ki 3 bu da son anda insana əməllərinin göstərildiyinə dəlildir. Çünki adamın gördüyü qara şey, pis əməlləri, ağ da yaxşılıqlarıdır.

 

 

1- Qiyamə, 75/13

2- Sunu idi, Şerhus Sudur,

3- Eyni əsər eyni yer/yeyər

 

Ölümdən Sonrakı Həyat Dos. Dr. Süleyman Torpaq29-12-2009 08:51:50

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz