Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521456457, expire = 1521542857, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cce119cac01816fedda2f80eb1d721e1' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Əhli S&uuml;nnəyə g&ouml;rə, M&uuml;nkər və Nəkir, &ouml;lən adama Rəbbini, dinini və peyğəmbərini soruşarlar. M&ouml;min adam bu suallara cavab verər, amma kafir verə bilməz. Bu x&uuml;susdakı hədislər bir &ccedil;oxdur. S&ouml;z m&ouml;vzusu iki mələk &ouml;l&uuml;n&uuml;n qəbirinə gəlir, Allah &ouml;l&uuml;n&uuml; dirildər və mələklər suallarını y&ouml;nəldərlər (Pəzdəvi, &quot;Əhli S&uuml;nnə Əqaidi&quot; &Ccedil;ev., Şerafettin G&ouml;lc&uuml;k, İstanbul 1980, 237).</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Əbu H&uuml;reyrədən; Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyurduğu rəvayət edilmişdir:</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&quot;&Ouml;l&uuml; dəfn edildiyində, ona g&ouml;y g&ouml;zl&uuml; qapqara iki mələk gəlir. Bunlardan birinə M&uuml;nkər digərinə də Nəkir deyilir. &Ouml;l&uuml;yə: &quot;Bu adam (Rəsulullah) haqqında nə deyirsən?&quot; deyə soruşarlar. O da həyatda ikən s&ouml;yləməkdə olduğu; &quot;O, Allahın qulu və Rəsuludur. Allahdan başqa Allah olmadığına, Məhəmməd (s.ə.s.)in Onun qulu və el&ccedil;isi olduğuna şahidlik edərəm&quot;s&ouml;zlərini s&ouml;yləyər. Mələklər; &quot;Biz də bunu s&ouml;ylədiyini bilirdik onsuz da &quot; deyərlər. Sonra qəbiri yetmiş vurma yetmiş\' qədər genişlədilər və işıqlandırılar. Sonra ona &quot;Yat!&quot; deyilir. &quot;Ailəmə d&ouml;n&uuml;b onlara xəbər versəm?&quot; deyə soruşar. Onlar da; &quot;Qohumlarından ən &ccedil;ox sevdiyi kimsədən başqası &ouml;z&uuml;n&uuml; oyandırmayan, yatması kimi yat!&quot; deyərlər. Beləcə, yatdığı yerdən, Cənabı Allah onu təkrar dirildənə qədər yatar.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Əgər m&uuml;nafiq isə, &quot;İnsanların s&ouml;ylədiklərini eşidib eynisini s&ouml;yləyərdim, bilmirəm&quot; deyər. Mələklər də, &quot;Belə s&ouml;ylədiyini onsuz da bilirdik&quot; deyərlər. Sonra ərzə: &quot;Onu sıxışdır&quot; deyilir. Ərz onu sıxışdırar da qabırğa s&uuml;m&uuml;kləri bir-birinə ke&ccedil;ər. Allah onu yatdığı bu yerdən təkrar dirildənə qədər &ouml;z&uuml;nə əzab edilər.&quot; (Tirmizi, Cenaiz, 70)</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&quot;Allah, iman edənləri d&uuml;nyada da axirətdə də dəyişməyən m&ouml;hkəm s&ouml;z &uuml;zərində sabit edər. Zalımları isə azdırar. Allah dilədiyini edər&quot; (İbrahim, 14/27) ayəsində ke&ccedil;ən axirət həyatından məqsəd qəbir; &quot;sabit s&ouml;zdən məqsəd də &quot;Kəlmeyi-şəhadətdir deyilmişdir. İbn Macə, S&uuml;nenində belə deməkdədir:</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&quot;Allah, iman edənləri sabit bir s&ouml;z ilə mətanətli edər&quot; ayəsi, qəbir əzabı (sorğusu) haqqında endi. &Ouml;l&uuml;yə qəbirdə; &quot;Sənin Rəbbin kim?&quot; deyə soruşular. O da; &quot;Rəbbim Allahdır, Peyğəmbərim Məhəmməd (s.ə.s)dır&quot; deyə cavab verər. M&ouml;min &ouml;l&uuml;n&uuml;n belə cavabı; &quot;Allah iman edənləri sabit s&ouml;z ilə d&uuml;nya həyatında və axirətdə mətanətli edər&quot; tərc&uuml;məsindəki ayənin ifadəsidir (İbn Macə, Z&uuml;hd, 32; Ayrıca bx. Buxari, Təfsir, Surə, 14).</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Bu hədis, k&uuml;t&uuml;b&uuml; sittenin hamısında rəvayət edilmişdir. Bəzi rəvayətlərdə qəbirdə &ouml;l&uuml;yə soruşulan suallar; &quot;Rəbbin kimdir, dinin nədir, peyğəmbərin kimdir?&quot; deyə &uuml;&ccedil;ə &ccedil;ıxarılmışdır.</p>\n', created = 1521456457, expire = 1521542857, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cce119cac01816fedda2f80eb1d721e1' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521456457, expire = 1521542857, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521456457, expire = 1521542857, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Qəbirdə sorğu sual necə olacaq?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Qəbirdə sorğu sual necə olacaq?
Cavab: 

Əhli Sünnəyə görə, Münkər və Nəkir, ölən adama Rəbbini, dinini və peyğəmbərini soruşarlar. Mömin adam bu suallara cavab verər, amma kafir verə bilməz. Bu xüsusdakı hədislər bir çoxdur. Söz mövzusu iki mələk ölünün qəbirinə gəlir, Allah ölünü dirildər və mələklər suallarını yönəldərlər (Pəzdəvi, "Əhli Sünnə Əqaidi" Çev., Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, 237).

 

Əbu Hüreyrədən; Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyurduğu rəvayət edilmişdir:

 

"Ölü dəfn edildiyində, ona göy gözlü qapqara iki mələk gəlir. Bunlardan birinə Münkər digərinə də Nəkir deyilir. Ölüyə: "Bu adam (Rəsulullah) haqqında nə deyirsən?" deyə soruşarlar. O da həyatda ikən söyləməkdə olduğu; "O, Allahın qulu və Rəsuludur. Allahdan başqa Allah olmadığına, Məhəmməd (s.ə.s.)in Onun qulu və elçisi olduğuna şahidlik edərəm"sözlərini söyləyər. Mələklər; "Biz də bunu söylədiyini bilirdik onsuz da " deyərlər. Sonra qəbiri yetmiş vurma yetmiş' qədər genişlədilər və işıqlandırılar. Sonra ona "Yat!" deyilir. "Ailəmə dönüb onlara xəbər versəm?" deyə soruşar. Onlar da; "Qohumlarından ən çox sevdiyi kimsədən başqası özünü oyandırmayan, yatması kimi yat!" deyərlər. Beləcə, yatdığı yerdən, Cənabı Allah onu təkrar dirildənə qədər yatar.

 

Əgər münafiq isə, "İnsanların söylədiklərini eşidib eynisini söyləyərdim, bilmirəm" deyər. Mələklər də, "Belə söylədiyini onsuz da bilirdik" deyərlər. Sonra ərzə: "Onu sıxışdır" deyilir. Ərz onu sıxışdırar da qabırğa sümükləri bir-birinə keçər. Allah onu yatdığı bu yerdən təkrar dirildənə qədər özünə əzab edilər." (Tirmizi, Cenaiz, 70)

 

"Allah, iman edənləri dünyada da axirətdə də dəyişməyən möhkəm söz üzərində sabit edər. Zalımları isə azdırar. Allah dilədiyini edər" (İbrahim, 14/27) ayəsində keçən axirət həyatından məqsəd qəbir; "sabit sözdən məqsəd də "Kəlmeyi-şəhadətdir deyilmişdir. İbn Macə, Sünenində belə deməkdədir:

 

"Allah, iman edənləri sabit bir söz ilə mətanətli edər" ayəsi, qəbir əzabı (sorğusu) haqqında endi. Ölüyə qəbirdə; "Sənin Rəbbin kim?" deyə soruşular. O da; "Rəbbim Allahdır, Peyğəmbərim Məhəmməd (s.ə.s)dır" deyə cavab verər. Mömin ölünün belə cavabı; "Allah iman edənləri sabit söz ilə dünya həyatında və axirətdə mətanətli edər" tərcüməsindəki ayənin ifadəsidir (İbn Macə, Zühd, 32; Ayrıca bx. Buxari, Təfsir, Surə, 14).

 

Bu hədis, kütübü sittenin hamısında rəvayət edilmişdir. Bəzi rəvayətlərdə qəbirdə ölüyə soruşulan suallar; "Rəbbin kimdir, dinin nədir, peyğəmbərin kimdir?" deyə üçə çıxarılmışdır.29-12-2009 08:55:28

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz