Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521456161, expire = 1521542561, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d63d2e67a821361f12e60da5318b6cbf' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Əhli S&uuml;nnəyə g&ouml;rə, M&uuml;nkər və Nəkir (İnkir-Minkir), &ouml;lən adama Rəbbini, dinini və peyğəmbərini soruşarlar. M&ouml;min adam bu suallara cavab verər, amma kafir verə bilməz. Bu x&uuml;susdakı hədislər &ccedil;oxdur. Bu iki mələk &ouml;l&uuml;n&uuml;n qəbirinə gəlir, Allah &ouml;l&uuml;n&uuml; dirildər və mələklər suallarını y&ouml;nəldərlər (Pezdəvi, &quot;Əhli S&uuml;nnə Əqaidi&quot; &Ccedil;ev., Şerafettin G&ouml;lc&uuml;k, İstanbul 1980, 237).<br />\n<br />\nƏbu H&uuml;reyrədən; Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyurduğu rəvayət edilmişdir:<br />\n<br />\n&quot;&Ouml;l&uuml; dəfn edildiyində, ona g&ouml;y g&ouml;zl&uuml; qapqara iki mələk gəlir. Bunlardan birinə M&uuml;nkər digərinə də Nəkir deyilir. &Ouml;l&uuml;yə: &quot;Bu adam (Rəsulullah) haqqında nə deyirsən?&quot; deyə soruşarlar. O da həyatda ikən s&ouml;yləməkdə olduğu; &quot;O, Allahın qulu və Rəsuludur. Allahdan başqa Allah olmadığına, Məhəmməd (s. ə. s. )in ONun qulu və el&ccedil;isi olduğuna şahidlik edərəm&quot;s&ouml;zlərini s&ouml;yləyər. Mələklər; &quot;Biz də bunu s&ouml;ylədiyini bilirdik onsuz da&quot; deyərlər. Sonra qəbiri yetmiş dəfə yetmiş qədər genişlədilər və işıqlandırılar. Sonra ona &quot;Yat!&quot; deyilir. &quot;Ailəmə d&ouml;n&uuml;b onlara xəbər versəm mi?&quot; deyə soruşar. Onlar da; &quot;Qohumlarından ən &ccedil;ox sevdiyi kimsədən başqası səni oyandırmadan, yat!&quot; deyərlər. Beləcə, Cənabı Allah onu təkrar dirildənə qədər yatar.<br />\n<br />\nƏgər m&uuml;nafiq isə, &quot;İnsanların s&ouml;ylədiklərini eşidib eynisini s&ouml;yləyərdim, bilmirəm&quot; deyər. Mələklər də, &quot;Belə s&ouml;ylədiyini onsuz da bilirdik&quot; deyərlər. Sonra ərzə: &quot;Onu sıxışdır&quot; deyilir. Ərz onu sıxışdırar da qabırğa s&uuml;m&uuml;kləri bir-birinə ke&ccedil;ər. Allah onu yatdığı bu yerdən təkrar dirildənə qədər &ouml;z&uuml;nə əzab edilər.&quot; (Tirmizi, Cenaiz, 70)<br />\n<br />\nƏqaid kitablarının az qala b&uuml;t&uuml;n&uuml;ndə, M&uuml;nkər-Nəkirdən, bunların qəbirdə &ouml;l&uuml;yə y&ouml;nəltdikləri suallardan bəhs edilər. Qurani Kərimdə bu iki mələyin adından danışılmadığı kimi qəbirdə &ouml;l&uuml;n&uuml;n sorğuya &ccedil;əkiləcəyinə dair a&ccedil;ıq bir ifadəyə də rast gəlinməz. Ancaq bəzi ayələrin buna işarə etdiyi, hətta bəzilərinin tamamilə qəbir sualı ilə əlaqədar olduğu Əhli S&uuml;nnə alimlərin tərəfindən qəbul edilmişdir. &Ouml;mər Nesefinin &quot;Əqaid&quot;ində: &quot;M&uuml;nkər və Nəkirin sualı Kitab və S&uuml;nnələ sabitdir&quot; deyilməkdədir.<br />\n<br />\n&quot;Allah, iman edənləri d&uuml;nyada da axirətdə də dəyişməyən m&ouml;hkəm s&ouml;z &uuml;zərində sabit edər. Zalımları isə sapdırar. Allah dilədiyini edər&quot; (İbrahim, 14/27) ayəsində ke&ccedil;ən axirət həyatından məqsəd qəbir; &quot;sabit s&ouml;zdən məqsəd də &quot;Kəlmeyi-şəhadətdir deyilmişdir. İbn Macə, S&uuml;nenində belə deməkdədir:<br />\n<br />\n&quot;Allah, iman edənləri sabit bir s&ouml;z ilə mətanətli edər&quot; ayəsi, qəbir əzabı (sorğusu) haqqında endi. &Ouml;l&uuml;yə qəbirdə; &quot;Sənin Rəbbin kim?&quot; deyə soruşular. O da; &quot;Rəbbim Allahdır, Peyğəmbərim Məhəmməd (s.ə.s)dır&quot; deyə cavab verər. M&ouml;min &ouml;l&uuml;n&uuml;n belə cavabı; &quot;Allah iman edənləri sabit s&ouml;z ilə d&uuml;nya həyatında və axirətdə mətanətli edər&quot; tərc&uuml;məsindəki ayənin ifadəsidir (İbn Macə, Z&uuml;hd, 32; Ayrıca bax. Buxari, Təfsir, Surə, 14).<br />\n<br />\nBu hədis, k&uuml;t&uuml;b&uuml; sittenin hamısında rəvayət edilmişdir. Bəzi rəvayətlərdə qəbirdə &ouml;l&uuml;yə soruşulan suallar; &quot;Rəbbin kimdir, dinin nədir, peyğəmbərin kimdir?&quot; deyə &uuml;&ccedil;ə &ccedil;ıxarılmışdır.<br />\n<br />\n&quot;Onlar səhər axşam atəşə təqdim edilərlər. Qiyamət &ccedil;atdığı g&uuml;n; Fironun adamlarını əzabın ən ağırına soxun, deyilir&quot; (Alimimin, 40/46) ayəsinin də qəbir sualı və qəbir əzabı ilə əlaqədar olduğu təfsir kitablarında ifadə edilmişdir (İbn Kəsr, &quot;Tefsir&uuml;l-Kuranil-Azim&quot;, 40/46. ayənin təfsiri).<br />\n<br />\nBu hədislərin bir qisimində &ouml;l&uuml;n&uuml;n sorğuya &ccedil;əkiləcəyindən danışılmaqda, ancaq hər hansı bir mələkdən bəhs edilməməkdədir:<br />\n<br />\n&quot;&Ouml;l&uuml; məzara qoyular. Saleh adam qəbirində narahatlıqsız və qorxusuz oturdular. Sonra ona; &quot;Hansı dində idin?&quot; idiyə soruşular. O; &quot;Mən İslam dinində idim&quot; deyə cavab verər. Sonra ona; &quot;Bu adam (Rasul&uuml;llah, s.ə.s.) kimdir?&quot; deyə soruşular. O da; &quot;Məhəmməd (s.ə.s.), Allahın Rəsuludur. O, bizə Allah qatından a&ccedil;ıq-aşkar ayələr gətirdi; biz də ONU təsdiqlədik&quot; deyə cavab verər. Daha sonra bu &ouml;l&uuml;yə; &quot;Sən Allahı g&ouml;rd&uuml;nm&uuml;? deyə soruşular. O da &quot;He&ccedil; bir kimsə Allahı g&ouml;rməyə layiq deyil&quot; deyə cavab verər. Bu sual və cavablardan sonra onun &uuml;&ccedil;&uuml;n atəş tərəfinə bir pəncərə a&ccedil;ılar. &Ouml;l&uuml; ona baxaraq atəş alovlarının bir-birini qırıb məğlub etməyə &ccedil;alışdığını g&ouml;rər. Sonra ona; &quot;Allahın səni qoruduğu atəşə bax&quot; deyilir. Daha sonra onun &uuml;&ccedil;&uuml;n Cənnət tərəfinə bir pəncərə a&ccedil;ılar. O da bu dəfə Cənnətin bəzəyinə və nemətlərinə baxar. &Ouml;z&uuml;nə; &quot;Bu yer sənin yerindir&quot; deyildikdən sonra; &quot;Sən səmimi iman &uuml;zərində idin, bu m&ouml;hkəm iman &uuml;zərində &ouml;ld&uuml;n və inşallah iman &uuml;zərində diriləcəksən&quot; deyilir&quot; (İbn Macə, Z&uuml;hd, 32).<br />\n<br />\nG&ouml;r&uuml;ld&uuml;y&uuml; kimi yuxardakı hədisdə hər hansı bir mələkdən danışılmamaqda, m&uuml;cərrəd olaraq qəbir sualı zikr edilməkdədir. Başqa bir hədisdə isə &ouml;l&uuml;n&uuml; sorğuya &ccedil;əkəcək olanın bir mələk olduğu ifadə edilməkdə ancaq adından bəhs edilməməkdədir:<br />\n<br />\n&quot;Bu &uuml;mmət qəbirlərində sınanılacaq. İnsan dəfn edilib yoldaşları ondan ayrılınca, əlində toppuzla bir mələk gələrək onu oturdar və; &quot;Bu adam (Rasul&uuml;llah) haqqında nə deyərsən &quot;? deyə soruşar. Adam m&ouml;min isə; &quot;Allahdan başqa ilah olmadığına və Məhəmməd (s.ə.s)ın, Allahın qulu və Rəsulu olduğuna şahidlik edərəm&quot; deyə cavab verər. Mələk də ona; &quot;Doğru s&ouml;ylədin&quot; deyər...&quot; (Əhməd İbn Hənbəl, M&uuml;sned, III, 3, 40).<br />\n<br />\nDaha əvvəl ke&ccedil;ən Əbu H&uuml;reyrə hədisində iki sorğu mələyindən danışılmaqda və birinin adının M&uuml;nkər, digərinin də Nəkir olduğu bəyan edilməkdədir.<br />\n<br />\nƏhli S&uuml;nnəyə g&ouml;rə M&uuml;nkər və Nəkirin qəbirdə &ouml;l&uuml;n&uuml; sorğuya &ccedil;əkmələri haqqdır. Qəbirin sıxması və əzabı haqqdır. Bu b&uuml;t&uuml;n kafirlər və &uuml;syankar bəzi m&ouml;minlər &uuml;&ccedil;&uuml;n olan bir şeydir (İmam Əzəm, &quot;Fiqhi Əkbər&quot;, trc. H. Bəsri &Ccedil;antay, Ankara 1985, s. 14).</p>\n<p>2) Hər insan istər &ouml;lərək torpağa basdırılsın, istər boğularaq dənizin dibində qalsın və ya vəhşi heyvan qarınında olsun və ya yanaraq k&uuml;l&uuml; havaya qarışsan, m&uuml;tləq qəbir həyatı ke&ccedil;irəcək. Qəbir əzabı və sorğu sual ruha da ediləcəyi &uuml;&ccedil;&uuml;n adamın cəsədi qəbirdə olmasa belə qəbir əzabı və sorğu suala tabe olacaq. Onsuz da cəsədlər torpağa basdırılsa belə, m&uuml;əyyən bir zaman sonra &ccedil;&uuml;r&uuml;yə bilməkdədir. Bu baxımdan qəbir həyatını, sorğu sualı, m&uuml;kafat və ya cəzanı torpağa qoyulan cəsədə bağlamamaq lazımdır.<br />\n<br />\n&Ouml;l&uuml;m ruhun bədəndən ayrılma hadisəsidir. &Ouml;lən ruh deyil, bədəndir. İnsan isə əsl olaraq ruh deməkdir. Bədən onun paltarı h&ouml;km&uuml;ndədir. Paltarın dəyişməsiylə, yaxud par&ccedil;alanması, yox olmasıyla adamın varlığına bir zərər gəlməz. Bu d&uuml;nya həyatında bizə bu bədəni geydirən və kainatla olan m&uuml;nasibətimizi beləcə quran Rəbbimiz, bizi bu aləmdən k&ouml;&ccedil; etdirdiyində ruhumuzu bu paltardan ayırmaqda, bu binadan &ccedil;ıxarmaqdadır.<br />\n<br />\n&Ouml;l&uuml;m yoxluq deyil. Daha g&ouml;zəl bir aləmin qapısıdır. Necə ki, torpaqaltına girən bir toxum, g&ouml;r&uuml;n&uuml;şcə &ouml;l&uuml;r, &ccedil;&uuml;r&uuml;y&uuml;r və yox olur. Lakin ger&ccedil;əkdə daha g&ouml;zəl bir həyata ke&ccedil;iş edir. Toxum həyatından ağaclıq həyatına ke&ccedil;ir.<br />\n<br />\nEynilə bunun kimi, &ouml;lən bir insan da g&ouml;r&uuml;n&uuml;şcə torpağa girir, &ccedil;&uuml;r&uuml;y&uuml;r amma əslində boğaz və qəbir aləmində daha m&uuml;kəmməl bir həyata qovuşur.<br />\n<br />\nBədən ilə ruh, lampa ilə elektrik kimidir. Lampa qırılınca elektrik yox olmur və var olmağa davam edir. Biz onu g&ouml;rməsəkdə inanırıq ki, elektrik hələ m&ouml;vcuddur. Eynilə bunun kimi, insan &ouml;lməklə ruh bədəndən &ccedil;ıxır. Lakin var olmağa davam edir. Cənabı Allah Ruha m&uuml;nasib daha g&ouml;zəl bir paltar geydirərək, qəbir aləmində həyatını davam etdirir.</p>', created = 1521456161, expire = 1521542561, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d63d2e67a821361f12e60da5318b6cbf' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521456161, expire = 1521542561, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521456161, expire = 1521542561, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Qəbirdə sorğu sual necə olacaq? Cəsədi, olmayan ölülərin qəbir əzabı necə olacaq?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Salam. İnkir-Minkir mələkləri &ouml;l&uuml;ləri necə sorğu-sual edirlər? Onlara &ouml;l&uuml;ləri diriltmək qabiliyyəti verilibmi? Yandırılıb k&uuml;l edilmiş insanları onlar necə sorğu-sual edirlər? Əvvəlcədən təşəkk&uuml;r edirəm.
Cavab: 

Əhli Sünnəyə görə, Münkər və Nəkir (İnkir-Minkir), ölən adama Rəbbini, dinini və peyğəmbərini soruşarlar. Mömin adam bu suallara cavab verər, amma kafir verə bilməz. Bu xüsusdakı hədislər çoxdur. Bu iki mələk ölünün qəbirinə gəlir, Allah ölünü dirildər və mələklər suallarını yönəldərlər (Pezdəvi, "Əhli Sünnə Əqaidi" Çev., Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, 237).

Əbu Hüreyrədən; Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyurduğu rəvayət edilmişdir:

"Ölü dəfn edildiyində, ona göy gözlü qapqara iki mələk gəlir. Bunlardan birinə Münkər digərinə də Nəkir deyilir. Ölüyə: "Bu adam (Rəsulullah) haqqında nə deyirsən?" deyə soruşarlar. O da həyatda ikən söyləməkdə olduğu; "O, Allahın qulu və Rəsuludur. Allahdan başqa Allah olmadığına, Məhəmməd (s. ə. s. )in ONun qulu və elçisi olduğuna şahidlik edərəm"sözlərini söyləyər. Mələklər; "Biz də bunu söylədiyini bilirdik onsuz da" deyərlər. Sonra qəbiri yetmiş dəfə yetmiş qədər genişlədilər və işıqlandırılar. Sonra ona "Yat!" deyilir. "Ailəmə dönüb onlara xəbər versəm mi?" deyə soruşar. Onlar da; "Qohumlarından ən çox sevdiyi kimsədən başqası səni oyandırmadan, yat!" deyərlər. Beləcə, Cənabı Allah onu təkrar dirildənə qədər yatar.

Əgər münafiq isə, "İnsanların söylədiklərini eşidib eynisini söyləyərdim, bilmirəm" deyər. Mələklər də, "Belə söylədiyini onsuz da bilirdik" deyərlər. Sonra ərzə: "Onu sıxışdır" deyilir. Ərz onu sıxışdırar da qabırğa sümükləri bir-birinə keçər. Allah onu yatdığı bu yerdən təkrar dirildənə qədər özünə əzab edilər." (Tirmizi, Cenaiz, 70)

Əqaid kitablarının az qala bütünündə, Münkər-Nəkirdən, bunların qəbirdə ölüyə yönəltdikləri suallardan bəhs edilər. Qurani Kərimdə bu iki mələyin adından danışılmadığı kimi qəbirdə ölünün sorğuya çəkiləcəyinə dair açıq bir ifadəyə də rast gəlinməz. Ancaq bəzi ayələrin buna işarə etdiyi, hətta bəzilərinin tamamilə qəbir sualı ilə əlaqədar olduğu Əhli Sünnə alimlərin tərəfindən qəbul edilmişdir. Ömər Nesefinin "Əqaid"ində: "Münkər və Nəkirin sualı Kitab və Sünnələ sabitdir" deyilməkdədir.

"Allah, iman edənləri dünyada da axirətdə də dəyişməyən möhkəm söz üzərində sabit edər. Zalımları isə sapdırar. Allah dilədiyini edər" (İbrahim, 14/27) ayəsində keçən axirət həyatından məqsəd qəbir; "sabit sözdən məqsəd də "Kəlmeyi-şəhadətdir deyilmişdir. İbn Macə, Sünenində belə deməkdədir:

"Allah, iman edənləri sabit bir söz ilə mətanətli edər" ayəsi, qəbir əzabı (sorğusu) haqqında endi. Ölüyə qəbirdə; "Sənin Rəbbin kim?" deyə soruşular. O da; "Rəbbim Allahdır, Peyğəmbərim Məhəmməd (s.ə.s)dır" deyə cavab verər. Mömin ölünün belə cavabı; "Allah iman edənləri sabit söz ilə dünya həyatında və axirətdə mətanətli edər" tərcüməsindəki ayənin ifadəsidir (İbn Macə, Zühd, 32; Ayrıca bax. Buxari, Təfsir, Surə, 14).

Bu hədis, kütübü sittenin hamısında rəvayət edilmişdir. Bəzi rəvayətlərdə qəbirdə ölüyə soruşulan suallar; "Rəbbin kimdir, dinin nədir, peyğəmbərin kimdir?" deyə üçə çıxarılmışdır.

"Onlar səhər axşam atəşə təqdim edilərlər. Qiyamət çatdığı gün; Fironun adamlarını əzabın ən ağırına soxun, deyilir" (Alimimin, 40/46) ayəsinin də qəbir sualı və qəbir əzabı ilə əlaqədar olduğu təfsir kitablarında ifadə edilmişdir (İbn Kəsr, "Tefsirül-Kuranil-Azim", 40/46. ayənin təfsiri).

Bu hədislərin bir qisimində ölünün sorğuya çəkiləcəyindən danışılmaqda, ancaq hər hansı bir mələkdən bəhs edilməməkdədir:

"Ölü məzara qoyular. Saleh adam qəbirində narahatlıqsız və qorxusuz oturdular. Sonra ona; "Hansı dində idin?" idiyə soruşular. O; "Mən İslam dinində idim" deyə cavab verər. Sonra ona; "Bu adam (Rasulüllah, s.ə.s.) kimdir?" deyə soruşular. O da; "Məhəmməd (s.ə.s.), Allahın Rəsuludur. O, bizə Allah qatından açıq-aşkar ayələr gətirdi; biz də ONU təsdiqlədik" deyə cavab verər. Daha sonra bu ölüyə; "Sən Allahı gördünmü? deyə soruşular. O da "Heç bir kimsə Allahı görməyə layiq deyil" deyə cavab verər. Bu sual və cavablardan sonra onun üçün atəş tərəfinə bir pəncərə açılar. Ölü ona baxaraq atəş alovlarının bir-birini qırıb məğlub etməyə çalışdığını görər. Sonra ona; "Allahın səni qoruduğu atəşə bax" deyilir. Daha sonra onun üçün Cənnət tərəfinə bir pəncərə açılar. O da bu dəfə Cənnətin bəzəyinə və nemətlərinə baxar. Özünə; "Bu yer sənin yerindir" deyildikdən sonra; "Sən səmimi iman üzərində idin, bu möhkəm iman üzərində öldün və inşallah iman üzərində diriləcəksən" deyilir" (İbn Macə, Zühd, 32).

Görüldüyü kimi yuxardakı hədisdə hər hansı bir mələkdən danışılmamaqda, mücərrəd olaraq qəbir sualı zikr edilməkdədir. Başqa bir hədisdə isə ölünü sorğuya çəkəcək olanın bir mələk olduğu ifadə edilməkdə ancaq adından bəhs edilməməkdədir:

"Bu ümmət qəbirlərində sınanılacaq. İnsan dəfn edilib yoldaşları ondan ayrılınca, əlində toppuzla bir mələk gələrək onu oturdar və; "Bu adam (Rasulüllah) haqqında nə deyərsən "? deyə soruşar. Adam mömin isə; "Allahdan başqa ilah olmadığına və Məhəmməd (s.ə.s)ın, Allahın qulu və Rəsulu olduğuna şahidlik edərəm" deyə cavab verər. Mələk də ona; "Doğru söylədin" deyər..." (Əhməd İbn Hənbəl, Müsned, III, 3, 40).

Daha əvvəl keçən Əbu Hüreyrə hədisində iki sorğu mələyindən danışılmaqda və birinin adının Münkər, digərinin də Nəkir olduğu bəyan edilməkdədir.

Əhli Sünnəyə görə Münkər və Nəkirin qəbirdə ölünü sorğuya çəkmələri haqqdır. Qəbirin sıxması və əzabı haqqdır. Bu bütün kafirlər və üsyankar bəzi möminlər üçün olan bir şeydir (İmam Əzəm, "Fiqhi Əkbər", trc. H. Bəsri Çantay, Ankara 1985, s. 14).

2) Hər insan istər ölərək torpağa basdırılsın, istər boğularaq dənizin dibində qalsın və ya vəhşi heyvan qarınında olsun və ya yanaraq külü havaya qarışsan, mütləq qəbir həyatı keçirəcək. Qəbir əzabı və sorğu sual ruha da ediləcəyi üçün adamın cəsədi qəbirdə olmasa belə qəbir əzabı və sorğu suala tabe olacaq. Onsuz da cəsədlər torpağa basdırılsa belə, müəyyən bir zaman sonra çürüyə bilməkdədir. Bu baxımdan qəbir həyatını, sorğu sualı, mükafat və ya cəzanı torpağa qoyulan cəsədə bağlamamaq lazımdır.

Ölüm ruhun bədəndən ayrılma hadisəsidir. Ölən ruh deyil, bədəndir. İnsan isə əsl olaraq ruh deməkdir. Bədən onun paltarı hökmündədir. Paltarın dəyişməsiylə, yaxud parçalanması, yox olmasıyla adamın varlığına bir zərər gəlməz. Bu dünya həyatında bizə bu bədəni geydirən və kainatla olan münasibətimizi beləcə quran Rəbbimiz, bizi bu aləmdən köç etdirdiyində ruhumuzu bu paltardan ayırmaqda, bu binadan çıxarmaqdadır.

Ölüm yoxluq deyil. Daha gözəl bir aləmin qapısıdır. Necə ki, torpaqaltına girən bir toxum, görünüşcə ölür, çürüyür və yox olur. Lakin gerçəkdə daha gözəl bir həyata keçiş edir. Toxum həyatından ağaclıq həyatına keçir.

Eynilə bunun kimi, ölən bir insan da görünüşcə torpağa girir, çürüyür amma əslində boğaz və qəbir aləmində daha mükəmməl bir həyata qovuşur.

Bədən ilə ruh, lampa ilə elektrik kimidir. Lampa qırılınca elektrik yox olmur və var olmağa davam edir. Biz onu görməsəkdə inanırıq ki, elektrik hələ mövcuddur. Eynilə bunun kimi, insan ölməklə ruh bədəndən çıxır. Lakin var olmağa davam edir. Cənabı Allah Ruha münasib daha gözəl bir paltar geydirərək, qəbir aləmində həyatını davam etdirir.16-01-2010 10:13:01

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz